Ermelo alsmaar dieper in geldproblemen

Door Harry Schipper – De gemeente Ermelo heeft opnieuw de grootste moeite om haar huishoudboekje voor de toekomst op orde te krijgen.

De financiële positie van Ermelo is verder verslechterd, zo blijkt uit de concept Kadernota 2022. Wethouder Wouter Vogelsang wijst de rijksoverheid als hoofdschuldige aan: “Ik ben daar helemaal klaar mee”

Vogelsang zei dit voorgaande jaren ook al, maar nu is hij het echt goed zat: “We krijgen steeds meer taken van het rijk. Zo gaat dat al een hele tijd: het rijk neemt maatregelen en wij als gemeente moeten het dan maar zien op te lossen. Ik ben helemaal klaar met die houding van de overheid!”

In de Kadernota 2022, waar de gemeenteraad nog vóór het zomerreces een klap op moet geven, staat waar de gemeenteraad prioriteiten stelt en waar wel of geen geld aan besteed moet worden. De Kadernota gaat vooraf aan de officiële meerjarenbegroting en meldt vooral de hoofdlijnen en waar de belangrijkste keuzes gemaakt moeten worden.

Vogelsang mag er dan klaar mee zijn, van opgeven wil hij vooralsnog niet weten: “Voor de jaren 2022 en 2023 hebben we de begroting sluitend gekregen. Dat was wel een hele job om dat voor elkaar te krijgen, zeg”. Corona speelde daarbij een belangrijke rol: de wethouder schat dat de uiteindelijke nadelige kosten voor de gemeente Ermelo uitkomen ergens tussen een kwart en half miljoen euro.

De Ermelose financiële specialist wacht ook ongeduldig op de zogeheten herijking van het Gemeentefonds, ofwel de nieuwe verdeelsleutel die het rijk voor gemeenten maakt. De belangrijkste reden waardoor de gemeentelijke inkomsten zo uit de pas lopen met de uitgaven liggen volgens Vogelsang bij het Sociaal Domein en door het nagenoeg volledig wegvallen van de precariobelasting.

Om de gemeentelijke begroting sluitend te krijgen, heeft de raad vorig jaar december al aangegeven met welke uitgaven de komende jaren nog wel gewacht kan worden. Die ombuigingen zijn opgenomen in een dekkingsplan, waarmee voor komend jaar de oorspronkelijke gaten in de begroting met een totaal van 884 duizend euro kunnen worden gedicht.

Zo wordt het onderhoud in het centrum en op de begraafplaats teruggeschroefd. De raad koos daarbij voor een behoedzaam scenario. Ook al, omdat de raadsleden aangeven het moeilijk te kunnen verkopen dat het voorzieningenniveau in het dorp anders keihard terugloopt, terwijl tegelijkertijd de gemeentelijke lasten flink omhoog gaan.

In 2022 gaat de OZB voor woningeigenaren in Ermelo opnieuw omhoog: 8,7 procent. Dat, plus  een 8,7 procent hogere toeristen- en forensenbelasting, levert Ermelo een extra bedrag van ruim 1,4 miljoen op. De raad besloot hiertoe al vorig jaar bij de vaststelling van de Kadernota.

Dat het begrotingsjaar 2024 niet sluitend is, vindt het Ermelose college van B en W ‘acceptabel’: “Hiervan gaat een signaal af naar het Rijk dat bij de Nederlandse gemeenten financieel gezien het water aan de lippen staat”. Veel Nederlandse gemeenten hebben moeite om hun meerjarenbegroting sluitend te krijgen. Ermelo is daarin niet uniek”.

Vogelsang constateert ‘dat de druk steeds groter wordt op de overheid om gemeenten voldoende, en ook extra, te compenseren voor de uitvoering van gemeentelijke taken’. “Het huidige demissionair kabinet heeft een aantal besluiten doorgeschoven naar het nieuwe kabinet. We zijn benieuwd wat het nieuwe kabinet hiermee gaat doen.”