Heroverwegingstraject Ermelo: college kiest voor behoedzaam scenario

Het college van burgemeester en wethouders heeft de begroting voor 2021 - 2024 heroverwogen. Hierbij heeft het college twee scenario’s uitgewerkt, een rigoureus en een behoedzaam scenario, waarbij het college kiest voor het laatste.

Wethouder Vogelsang: “in deze bijzondere tijden vinden we het niet verantwoord om rigoureus te schrappen in het voorzieningenniveau.”

Met dit behoedzaam scenario worden de begrotingsjaren 2021 tot en met 2023 budgettair sluitend gemaakt, maar blijft in  2024 een tekort van € 1,1 miljoen over.
 
Achtergrond
De raad en het college van b&w hebben als gezamenlijke ambitie om in deze raadsperiode de meerjarenbegroting weer structureel budgettair sluitend te maken. Bij de aanvang van deze collegeperiode (2018-2022) kampte Ermelo al met grote financiële tekorten. Burgemeester en wethouders zijn aan de slag gegaan om de financiën op orde te brengen en de tekorten te verminderen. Inmiddels zijn daartoe al grote stappen gezet.

Toch waren de begrotingsjaren vanaf 2022 nog niet volledig budgettair sluitend, een aanvullend Heroverwegingstraject is uitgevoerd, met als opdracht om voor € 2 miljoen aan bezuinigingsvoorstellen te komen. Dit kan alleen worden gerealiseerd met een rigoureus plan, waarin diep gesneden moet worden in het voorzieningenniveau van Ermelo. Denk aan bezuinigingen op bibliotheek, museum Het Pakhuis en het onderhoudsniveau van groen en wegen, maar ook het stopzetten van een aantal grote voorgenomen investeringen (zoals de bouw van het zwembad).
 
Streven naar evenwicht voorzieningenniveau en lastendruk
Echter het college kwam voor een dilemma te staan, moet in de huidige tijd met de coronacrisis die al onrustig en onzeker genoeg is wel over gegaan worden tot koud saneren van het voorzieningenniveau of moet de gemeente juist kiezen voor investeren? En blijft er nog wel evenwicht tussen het voorzieningenniveau en de lastendruk in Ermelo? Het college heeft daarom een behoedzaam scenario uitgewerkt in de nota Heroverwegingstraject. Enkele highlights zijn: afschaffen schoolzwemmen en (gedeeltelijk) afschaffen muziekonderwijs en het verminderen van uitgaven voor cultuureducatie.
 
De raad is nu aan zet. Wil de raad wel verder met bezuinigen dan kan gekozen worden uit de rigoureuze variant.
 
Het college heeft de plannen aangeboden aan de raad en deze is nu aan zet om nog dit jaar een keuze te maken.