Nota grondbeleid Ermelo 2022 naar de raad

Het college van Ermelo stelde de nota grondbeleid 2022 op en legt deze nu voor aan de raad. In het nieuwe grondbeleid streeft de gemeente Ermelo naar het toevoegen van meerwaarde vanuit de bredere zin. Er wordt niet alleen gestuurd op het realiseren van de ruimtelijke opgaven, maar ook op maatschappelijke beleidsdoelen bijvoorbeeld onderwijs, volkshuisvesting, verkeer en welzijn.

Ontwikkelingen leiden tot actualisatie

De huidige nota grondbeleid is van 2010. Dat was de laatste keer dat de gemeenteraad het Ermelose grondbeleid integraal tegen het licht hield. Sindsdien is er veel veranderd waardoor actualisatie nodig is. De marktomstandigheden zijn ingrijpend veranderd. De Omgevingswet wordt naar verwachting per 1 juli 2022 ingevoerd. Daarnaast heeft de gemeente op dit moment weinig grondposities. De grondpositie en het gronduitgiftebeleid zijn van invloed op het sturen op omvang en bouwtempo van woningen.

Grondbeleid geen doel op zich
Grondbeleid is een belangrijk instrument en kader voor het realiseren van ruimtelijke opgaven en maatschappelijke effecten. De gemeente Ermelo zet het in om te sturen op het gebruik van grond. Het beleid geeft richting aan de verschillende strategieën die de gemeente volgt bij grondverwerving, de wijze waarop zij het kostenverhaal regelt, het formuleert het grondprijsbeleid en geeft de kaders weer voor het voeren van een grondexploitatie. Dit alles afgestemd op de invoering van de Omgevingswet per 1 juli 2022 en de huidige marktomstandigheden.

Belangrijkste aanscherpingen in de nieuwe nota
  • Focus op actief grondbeleid:Dat geldt voor locaties geschikt voor sociale koop- of huurwoningen, het verwerven van een strategische positie in een gebied waar op langere termijn een ruimtelijke herstructurering te verwachten is, het kunnen geven van een positieve impuls aan de gewenste ruimtelijke herstructurering van een gebied, en wanneer de beoogde ruimtelijke ontwikkeling daarom vraagt.
  • Grondaankopen: Strategische aankopen worden slechts gedaan ten behoeve van een concrete doelstelling. Bij anticiperende aankopen moet in eerste aanleg een afweging worden gemaakt tussen het moment van verwerving en het geplande tijdstip van realisatie van het ruimtelijke plan. Strategische verwerving van ruilobjecten vindt slechts plaats als de prijs daarvan zodanig is, dat de kans op waardevermindering verwaarloosbaar is. 
  • Instrumenten grondverwerving: De gemeente Ermelo streeft naar minnelijke grondverwerving op basis van een taxatie door een erkend taxateur. Als dat echter niet haalbaar is, kan de gemeente Ermelo gebruik maken van de mogelijkheden tot het vestigen van een voorkeursrecht of onteigening toepassen.