Officiële bekendmakingen gemeente Ermelo week 13

Hierbij de officiële bekendmakingen van de gemeente Ermelo en de aangevraagde en verleende vergunningen.

Algemene bekendmakingen

Verleende ontheffing artikel 2:10 (objectontheffing)
 • 9 maart 2020: voor het plaatsen van 35 fietsen door de Stationsstraat e.o. in het kader van '75 jaar bevrijding' in de periode van 23 maart 2020 tot en met 1 juni 2020.
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit (datum hierboven genoemd) een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Ermelo, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treff en. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.

Bouwen en omgeving

Aanvraag omgevingsvergunning
 • De Enk: voor het renoveren van het winkelcentrum
 • Tonnenberg ongenummerd (vanaf de Garderenseweg): voor het aanbrengen van Ecostab op een deel van de onverharde gemeentelijke weg
U kunt de aanvragen inzien bij de afdeling Publiekszaken. Maak hiervoor een afspraak via www.ermelo.nl/afspraak of bel (0341) 56 73 21.

Verleende omgevingsvergunning
 • 17 maart 2020 Tonnenberg 48: voor het kappen van een linde 
 • 18 maart 2020 Loohof (genummerd 1 t/m 30): voor het kappen van 6 zomereiken en 2 beuken (met herplantplicht)
 • 18 maart 2020 Harderwijkerweg 18: voor het plaatsen van reclameborden
 • 19 maart 2020 Russulalaan 30: voor het kappen van een beuk (met herplantplicht)
 • 20 maart 2020 Hoge Enk 5: voor het aanleggen van een in- of uitrit
 • 20 maart 2020 Putterweg 37: voor het wijzigen van de functie, het wijzigen van de voorgevel en het plaatsen van gevelreclame
 • 20 maart 2020 Putterweg 43: voor het realiseren van een Bed & Breakfast 
Geweigerde omgevingsvergunning
 • 19 maart 2020 Harderwijkerweg 23: voor het kappen van 3 eiken
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit (data hierboven genoemd) een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Ermelo, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treff en. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.

Verlenen omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
 • Schaapsdijk ongenummerd (nabij Buitenbrinkweg 77) te Ermelo voor het bouwen van een zonnepark. Deze omgevingsvergunning is voorbereid volgens de uitgebreide procedure zoals bedoeld in afdeling 3.4 Awb. Het gaat hier om een uitgebreide procedure in verband met het afwijken van het geldende bestemmingsplan “Buitengebied Midden West”. Op basis van de voor dit project opgestelde ruimtelijke onderbouwing heeft de raad van de gemeente Ermelo het realiseren van een zonnepark geplaatst op de Lijst van categorieën van gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) nodig is. Daarom heeft er vanaf 16 januari 2020 een ontwerpomgevingsvergunning gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn er zienswijzen ingediend. De ingediende zienswijzen zijn beoordeeld. De zienswijzen hebben niet geleid tot een ander besluit. Naar aanleiding van de zienswijzen is het besluit redactioneel gewijzigd vastgesteld. Deze omgevingsvergunning, met identifi catienummer NL.IMRO.0233.OVzonneveldHorst, kunt u ook digitaal raadplegen op www. ruimtelijkeplannen.nl (RO-online). 
Het besluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 26 maart 2020 ter inzage. Belanghebbenden kunnen vanaf die datum gedurende 6 weken beroep aantekenen. Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep. Een belanghebbende moet dit beroep indienen bij de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Het indienen van een beroepschrift stelt de werking van dit besluit niet uit. Als er gelet op de belangen van de belanghebbende spoed is vereist, bestaat er de mogelijkheid om na indiening van een beroepschrift een voorlopige voorziening aan te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Informatie bij afdeling Publiekszaken via (0341) 56 72 32.

Toekennen huisnummer
 • 18 maart 2020: intrekken huisnummer Enckerkamp 41 en toekennen huisnummer Enckerkamp 47 a t/m h
 • 18 maart 2020: intrekken huisnummer Enckerkamp 45 en toekennen huisnummer Enckerkamp 45 a t/m b
 • 19 maart 2020: intrekken huisnummer Enckerkamp 31b en toekennen huisnummer Enckerkamp 31k en 31l
 • 19 maart 2020: intrekken huisnummer Enckerkamp 31c en toekennen huisnummer Enckerkamp 31m t/m n en 31p t/m u
 • 19 maart 2020: intrekken huisnummer Enckerkamp 31a en toekennen huisnummer Enckerkamp 31g en 31j
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekend making van het besluit (data hierboven genoemd) een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Ermelo, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treff en. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.

Melding sloop/asbest
3 maart 202: Perceel I 4318: voor het slopen van 38 recreatiewoningen, een berging en 4 geschakelde kassen
4 maart 2020 Oude Telgterweg 169 A: voor het verwijderen van asbest en het slopen van een woning
10 februari 2020 Oude Telgterweg 182: voor het verwijderen van asbest uit een woning
13 maart 2020 Retiefstraat 301: voor het verwijderen van asbest uit de zolder van een woning