Officiële bekendmakingen gemeente Ermelo week 14

Hierbij de officiële bekendmakingen van de gemeente Ermelo en de aangevraagde en verleende vergunningen.

Algemene bekendmakingen

Verleende exploitatievergunning openbare inrichting (art. 2:28)
 • 30 maart 2021: voor het exploiteren van de openbare inrichting Wijngaard Telgt gevestigd aan de Telgterweg 221 Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit (datum hierboven genoemd) een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd. 
Verleende standplaatsvergunning (art. 5:18 APV)
 • 29 maart 2021: voor het innemen van een tijdelijke standplaats, van 1 april 2021 tot en met 31 mei 2021 bij Proeverij de Ontmoeting, op de locatie Stationsstraat 133 
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit (datum hierboven genoemd) een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.

Bouwen en Omgeving

Aanvraag omgevingsvergunning
 • Hoge Enk 20: voor het vergroten van de woning
 • Telgterweg 287-289: voor het verbouwen van de woning en het wijzigen van de bestemming
 • Harderwijkerweg 96: voor het kappen van een beuk 
Voor meer informatie over de aanvragen kunt u terecht bij de afdeling Publiekszaken. Bel hiervoor naar (0341) 56 73 21. Of vul een verzoek in om een bouwtekening of bouwplan in te zien via www.ermelo.nl/inzage.

Verleende omgevingsvergunning
 • 26 maart 2021 Nijkerkerweg ongenummerd (nabij nummer 34): voor het realiseren van een voedselbos
 • 29 maart 2021 Huygenslaan 20A: voor het kappen van een eik
 • 29 maart 2021 Lageveld 3: voor het kappen van een kastanjeboom (met herplantplicht)
 • 30 maart 2021 Lokhorstweg 27: voor het verplaatsen van een dieselafgiftepunt
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit (data hierboven genoemd) een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Ermelo, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treff en. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.

Intrekken aanvraag op verzoek aanvrager
 • 30 maart 2021 Harderwijkerweg 116: voor het bouwen van een carport
Wijzigingsplan Hamburgerweg 195 Ontwerpwijzigingsplan ter inzage Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat met ingang van 8 april 2021 tot en met 19 mei 2021 het ontwerpbesluit met het ontwerpwijzigingsplan Hamburgerweg 195 en de daarbij behorende stukken, voor een ieder ter inzage ligt. U kunt deze stukken digitaal raadplegen via www.ermelo.nl/bestemmingsplannen. Het ontwerp wijzigingsplan Hamburgerweg 195, met identifi catienummer NL. IMRO.0233.WPhamburgerwg195-0301, kunt u ook digitaal raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (RO-Online).

Lukt dit niet of heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken via telefoonnummer (0341) 56 73 21 of via www.ermelo.nl. Het wijzigingsplan biedt een juridisch planologisch kader voor de functiewijziging van bedrijfswoning naar een reguliere woonbestemming voor de woning aan de Hamburgerweg 195.

Gedurende bovenvermelde termijn kunnen belanghebbenden bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 500, 3850 AM Ermelo, schriftelijk of mondeling een zienswijze op het ontwerpwijzigingsplan kenbaar maken. Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken.

Melding Activiteitenbesluit
 • 31 augustus 2020 St. van den Brink, Tolweg 25: veranderen activiteiten van bedrijf
Besluit lozen buiten inrichtingen
 • 22 maart 2021 Duratherm Nederland BV, Oude Telgterweg nr onbekend: melding voor realisatie van een gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen
 • 16 maart 2021 Van 't Hof Grondboringen B.V., Ericalaan 66: melding voor het realiseren van 1 gesloten bodemenergiesysteem - 13 april 2021 

Verkeer en Vervoer

Toekennen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
 • 30 maart 2021: voor een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken nabij Wegwijzer 60
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit (datum hierboven genoemd) een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.