Officiële bekendmakingen gemeente Ermelo week 22

Hierbij de officiële bekendmakingen van de gemeente Ermelo en de aangevraagde en verleende vergunningen.

Algemene bekendmakingen

Verleende exploitatievergunning openbare inrichting (art. 2:28)
 • 18 mei 2020: voor het exploiteren van de openbare inrichting Hotel-Restaurant 'De Zwarte Boer’ gevestigd aan de Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg 67
 • 18 mei 2020: voor het exploiteren van de openbare inrichting Texsaloon gevestigd aan de Stationsstraat 48-1
 • 18 mei 2020: voor het exploiteren van de openbare inrichting Restaurant 'Het Boshuis' gevestigd aan de Sprielderweg 205
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit (data hierboven genoemd) een bezwaarschrift indienen bij college van burgemeester, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treff en. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.

Bouw en omgeving

Aanvraag omgevingsvergunning
 • Palmbosweg 20A: voor het realiseren van een drive-in bij restaurant Bellini’s
 • Van Strijlandweg 26: voor het plaatsen van een bijgebouw
 • Koningsweg 201: voor het realiseren van een Bed & Breakfast
 • Prins Hendriklaan 18: voor het plaatsen van een toegangspoort 
U kunt de aanvragen opvragen bij de afdeling Publiekszaken via (0341) 56 73 21 of frontoffi ce@ermelo.nl.

Verleende omgevingsvergunning
 • 18 mei 2020 Kerkdennen (vanaf de Oude Telgterweg tot aan de Herderlaan): voor het verbreden en vernieuwen van het fietspad
 • 18 mei 2020 Beatrixlaan 5: voor het verbouwen en uitbreiden van de woning en het bijgebouw
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit (data hierboven genoemd) een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Ermelo, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treff en. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.

Melding mobiel puinbreken
Fokko Kortlanglaan 132: voor het mobiel breken van 18 mei 2020 t/m 18 juli 2020

Melding sloop/asbest
 • 7 mei 2020 Zwaluwstraat 130: voor het verwijderen van asbest uit een schuur
 • 14 mei 2020 Stationsstraat 33: voor het slopen van een bedrijfsruimte en een schuur
 • 8 mei 2020 Zwaluwstraat 132: voor het verwijderen van asbest uit een schuur 

Overig

Kadernota 2021
Het college van burgemeester en wethouders heeft de Kadernota 2021 Ermelo vervaardigd en aangeboden aan de raad. De Kadernota 2021 dient ter voorbereiding van de Programmabegroting 2021-2024, die naar verwachting eind september 2020 aan de raad zal worden aangeboden.

Deze Kadernota 2021 Ermelo schetst de meest actuele fi nanciële positie van de gemeente Ermelo. Daarnaast wordt het financiële meerjarige perspectief weergegeven. Ten slotte zijn de fi nancieel-technische uitgangspunten voor 2021 verwoord. Naast de fi nanciën wordt in deze kadernota ook aangegeven wat het college voornemens is in 2021 uit te voeren. Daarnaast is een Uitvoeringsprogramma 2020-2022 opgenomen.

De raad van de gemeente Ermelo dient deze Kadernota 2021 Ermelo vast te stellen en kan daarbij haar kaders en wensen meegeven aan het college. 

U kunt deze Kadernota 2021 Ermelo vanaf 25 mei inzien. De Kadernota 2021 Ermelo is gepubliceerd op www.ermelo.nl/kadernota2021 

Jaarstukken 2019 Het college van burgemeester en wethouders heeft de Jaarstukken 2019 opgesteld en inmiddels aangeboden aan de raad.

De Jaarstukken 2019 zijn bestemd voor de raad en worden ook als zodanig door de raad vastgesteld. U kunt deze Jaarstukken 2019 vanaf nu inzien. De Jaarstukken 2019 zijn gepubliceerd op www.ermelo.nl/jaarstukken2019.

De agendacommissie bepaalt wanneer de raad de jaarstukken zal bespreken en vaststellen. Naar verwachting zal de behandeling plaatsvinden door de raad tijdens de beeldvormende, oordeelsvormende en besluitvormende tafels op respectievelijk 10 juni, 24 juni en 8 juli 2020.