Officiële bekendmakingen gemeente Ermelo week 28

Hierbij de officiële bekendmakingen van de gemeente Ermelo en de aangevraagde en verleende vergunningen.

Algemene bekendmakingen

Drank en Horeca

Verleende ontheffing artikel 35 Drank- en horecavergunning
 • 1 juli 2020 verleende ontheffing artikel 35 Drank- en horecavergunning voor het schenken van alcohol tijdens een bedrijfsuitje op Nijkerkerweg 66 te Ermelo op 17 juli 2020 van 13.30 uur tot 17.00 uur
Wijziging leidinggevende bestaande Drank- en horecavergunning
 • 2 juli 2020 het wijzigen van de leiding-gevenden wat betreft de bestaande drank- en horecavergunning van het horecabedrijf gevestigd aan de Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg 67
Verleende ontheffing straatartiest (artikel 2:9 APV)
 • 30 juni 2020 er is een ontheffing verleend van het verbod tot vertoningen op openbare plaatsen, voor een optreden als straatmuzikant iedere vrijdag vanaf heden tot en met vrijdag 25 september 2020, tussen 10.00 uur en 19.00 uur in de Stationsstraat en aanverwante pleinen.
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit (data hierboven genoemd) een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treff en. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.

Verleende objectontheffing
 • 1 juli 2020 verleende objectontheffing voor het gebruiken van het terrein nabij spoorwegovergang Watervalweg te Ermelo ten behoeve van een tijdelijk ballast depot voor oud en nieuw steenslag van 6 tot en met 15 juli 2020 en 21 tot en met 30 september 2020.
 • 2 juli 2020 verleende objectontheffi ng voor het plaatsen van een vrachtwagen met hijskraan op de openbare parkeerplaats en rijbaan op de Lion Cachetstraat voor nummer 11 op 9 juli 2020.
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit (data hierboven genoemd) een bezwaarschrift indienen bij de het college van burgemeester en wethouders, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaar-schrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treff en. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.

Aanwijzing toezichthouder
De burgemeester van Ermelo en het college van burgemeester en wethouders maken bekend dat ze bij besluit van 1 juli 2020 mevrouw J.J. Borst per direct aanwijzen als toezichthouder op grond van artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 5:10 eerste en derde lid en 5:13 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 6.2 eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Ermelo en artikel 4.2 van de Wet Basisregistratie Personen.

Bouw en omgeving

Vooraankondiging bestemmingsplannen
Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat zij het voornemen heeft om de volgende bestemmingsplannen voor te bereiden.

Bestemmingsplan Hessenmeer 50
Dit bestemmingsplan biedt een juridische planologisch kader voor de realisatie van 1 woning met toepassing van het functieveranderingsbeleid.

Bestemmingsplan Buitenbrinkweg 65
Dit bestemmingsplan biedt een juridische planologisch kader voor de realisatie van 2 woningen met toepassing van het functieveranderingsbeleid.

Bestemmingsplan Meeboerserf, perceel K1830
Dit bestemmingsplan biedt een juridische planologisch kader voor de realisatie van 2 woon- werkgebouwen. De agrarische bestemming wordt gewijzigd naar de bestemming bedrijf.

Bestemmingsplan Watervalweg 121
Dit bestemmingsplan biedt een juridische planologisch kader voor de realisatie van 2 woningen met toepassing van het functieveranderingsbeleid.

Er liggen nu nog geen stukken over deze bestemmingsplannen ter inzage. Wij vragen op dit moment geen advies aan onafhankelijke instanties. U kunt nu nog geen zienswijzen indienen. In het derde kwartaal van 2020 leggen wij, op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening, de concept-raadsbesluiten met het ontwerpbestemmingsplannen, en de daarbij behorende stukken, voor een ieder ter inzage. Wij maken dit van tevoren op de voorgeschreven wijze bekend.

Aanvraag omgevingsvergunning
 • Prins Bernhardlaan 3: voor het kappen van een grove den
 • Vondellaan 11: voor het kappen van een eik
 • Huygenslaan 15: voor het kappen van een grove den en een kastanje
 • Garderenseweg 191: voor het plaatsen van een overkapping
Voor meer informatie over de aanvragen kunt u terecht bij de afdeling Publieks-zaken. Bel hiervoor naar (0341) 56 73 21. Of vul een verzoek in om een bouwtekening of bouwplan in te zien via www.ermelo.nl/inzage.

Verleende omgevingsvergunning
 • 30 juni 2020 Oude Telgterweg ongenummerd (nabij nummer 260): voor het bouwen van een veldschuur
 • 30 juni Horster-Engweg 18: voor het tijdelijk (10 jaar) plaatsen van een paardenbak
 • 30 juni 2020 Horloseweg (nabij Horster-Zoomweg): voor het aanleggen van een ontsluitingsweg
 • 30 juni 2020 Smidsweg 34: voor het renoveren van het dak
 • 30 juni 2020 Julianalaan 123: voor het plaatsen van een reclamezuil en reclame op de zijgevel
 • 30 juni 2020 Julianalaan 123: voor het wijzigen van de bestaande in-/uitrit
 • 30 juni 2020 Hessenmeer 90: voor het verbouwen en uitbreiden van de woning
Gedeeltelijk verleende omgevingsvergunning
 • 29 juni 2020 Julianalaan 123: voor het bouwen van een pergola (verleend) en 2 toegangspoorten (geweigerd)
Geweigerde omgevingsvergunning
 • 1 juli 2020 Floraweg 5: voor het kappen van een grove den
Intrekken verleende omgeving-vergunning
Op verzoek van vergunninghouder
 • 2 juli 2020 Julianalaan 96: voor het bouwen van een woning
Toekennen nummer
 • 1 juli 2020: voor het toekennen van een nummer Kawoepersteeg 22 (technische ruimte)
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekend-making van de besluiten (data hierboven genoemd) een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Ermelo, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd