Officiële bekendmakingen gemeente Ermelo week 42

Hierbij de officiële bekendmakingen van de gemeente Ermelo en de aangevraagde en verleende vergunningen.

Algemene bekendmakingen

Verleende evenementenvergunning
 • 10 oktober 2019: voor het houden van de Kerstmarkt op zaterdag 21 december 2019 van 10:00 tot 17:00 uur, in de Stationsstraat tussen de Dirk Staalweg tot aan de kruising Kerklaan. Voor dit evenement is tevens een ontheffi  ng geluid verleend, volgens artikel 4:6 van de APV. 
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit (datum hierboven genoemd) een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en/of college van burgemeester en wethouders, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treff en. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffi  erecht verschuldigd.

Bouwen en omgeving

Aanvraag omgevingsvergunning
 • Zeeweg 20: voor het vervangen en ophogen van de kap
 • Julianalaan ongenummerd (ter hoogte van nummer 49, 63 en 87): voor het kappen van 5 grove dennen, 2 beuken en 2 zomereiken
 • Fazantlaan 4 N 1: voor het kappen van 6 dennen en 2 eiken
 • Raadhuisplein 2: voor het aanpassen van de hoofddraagconstructie
 • Staverdenseweg 287: voor het saneren van asbest (beschermd dorpsgezicht)
 • Van Asch van Wijklaan ongenummerd (kadastraal perceel sectie I nummer 5942): voor het kappen van drie beuken 
U kunt de aanvragen inzien bij de afdeling Publiekszaken. Maak hiervoor een afspraak via www.ermelo.nl/afspraak of bel (0341) 56 73 21.

Verleende omgevingsvergunning
 • 8 oktober 2019 Oranjelaan 14: voor het kappen van een vliegden
 • 8 oktober 2019 Buitenbrinkweg 38b: voor het kappen van een eik
 • 8 oktober 2019 Drieërweg 104: voor het kappen van diverse bomen
 • 7 oktober 2019 Julianalaan 42: voor het vervangen van een carport
 • 9 oktober 2019 Harderwijkerweg 20: voor het kappen van een beuk
 • 9 oktober 2019 Anna van Saksenlaan 12: voor het kappen van twee zomereiken met herplantplicht
 • 9 oktober 2019 Bulderweg 6: voor het kappen van 4 dennen en 1 eik met herplantplicht
 • 9 oktober 2019 Irenelaan 5A: voor het kappen van 1 eik en 2 grove dennen
 • 10 oktober 2019 Nassaulaan 1: voor het bouwen van een woning en het intrekken en toekennen van huisnummer Nassaulaan 1  
 • 10 oktober 2019 Da Costalaan 4: voor het kappen van 2 beuken
 • 10 oktober 2019 Jacob Catslaan ongenummerd (nabij nummer 73 en 75): voor het kappen van 4 grove dennen Verlenging beslistermijn met zes weken (verdaging omgevingsvergunning)
 • 8 oktober 2019 Telgter-Engweg 21: voor het vervangen van een schuur
 • 10 oktober 2019 Julianalaan 100: voor het vervangen van een bedrijfsloods Toekennen huisnummer
 • 4 oktober 2019: het toekennen van een huisnummer voor een woning met diverse bijgebouwen aan de Oude Nijkerkerweg 23
 • 10 oktober 2019: het toekennen van huisnummer Eendenparkweg 2A aan de bestaande bedrijfswoning aan de Eendenparkweg 2. 
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit (data hierboven genoemd) een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouder, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treff en. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffi  erecht verschuldigd.

Besluit digitale vervanging archiefbescheiden
Het college van burgemeester en wethouders hebben op 23 september 2019 het Besluit digitale vervanging archiefbescheiden gemeente Ermelo 2019 vastgesteld. Deze beleidsregel treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 januari 2019. Hiermee wordt geregeld dat analoge documenten worden vervangen door digitale reproducties, waarna deze analoge archiefbescheiden worden vernietigd. Het besluit tot vaststelling is te raadplegen op www.overheid.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met E. Grotenhuis van de afdeling Belastingen en Gegevens van Meerinzicht, via (0341) 56 73 21