Officiële bekendmakingen gemeente Ermelo week 7

Hierbij de officiële bekendmakingen van de gemeente Ermelo en de aangevraagde en verleende vergunningen.

Algemene bekendmakingen

Verleende objectontheffing
 • 6 februari 2020: voor het plaatsen van een open vuilcontainer aan de Putterweg t.o. woning aan de ventweg op de verharde grasplaten van 18 februari tot en met 2 maart 2020
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit (datum hierboven genoemd) een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders van gemeente Ermelo, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treff en. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.

Geaccepteerde melding klein evenement
 • 6 februari 2020 Herderlaan 15: voor het houden van een Ermelose Ladies Night op 23 april 2020 van 19:00 tot 22:00 uur.

Bouw en Omgeving

Aanvraag omgevingsvergunning
 • Harderwijkerweg 106: voor het kappen van een den
 • Julianalaan ongenummerd (nabij nummer 120): voor het aanleggen van een nooduitrit en het plaatsen van een erfafscheiding met 2 schuifpoorten
 • Telgter-Buurtweg 15-17: voor het aanpassen van de kap van een schuur
 • Jeugdkant 20: voor het intern verbouwen van het kerkgebouw
 • Russulalaan 7: voor het wijzigen van de voor- en zijgevel van de woning
U kunt de aanvragen inzien bij de afdeling Publiekszaken. Maak hiervoor een afspraak via www.ermelo.nl/afspraak of bel (0341) 56 73 21.

Verleende omgevingsvergunning
 • 3 februari 2020 Bilderdijklaan 9: voor het plaatsen van een dakkapel
 • 4 februari 2020 Putterweg 9 A, 9 B, 9 C, 9 D, 9 E, 9 F: voor het realiseren van 6 appartementen, het intrekken van huisnummer Putterweg 9 en het toekennen van de huisnummers Putterweg 9 A, 9 B, 9 C, 9 D, 9 E, 9 F
 • 4 februari 2020 Watervalweg 121: voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit • 6 februari 2020 Bosrand 23: voor het verbouwen van een opslagloods tot loftwoning en het toekennen van huisnummer Bosrand 21
 • 6 februari 2020 Amanietlaan 5: voor het aanpassen van de parkeergelegenheid.
Verleende omgevingsvergunning (milieuneutraal wijzigen)
 • 16 januari 2020 Rodeschuurderwegje 26: voor het milieuneutraal wijzigen van de inrichting
Verlenging beslistermijn met 6 weken (verdaging omgevingsvergunning)
 • 3 februari 2020 Horloseweg 11: voor het realiseren van een Bed & Breakfast
 • 6 februari 2020 Leuvenumseveld 41: voor het herbouwen van de recreatiewoning
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit (data hierboven genoemd) een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Ermelo, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treff en. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.

Melding sloop/asbest
 • 21 januari 2020 Bilderdijklaan 9: voor het verwijderen van asbest uit een woning
 • 30 januari 2020 Klimoplaan 29: voor het verwijderen van asbest uit een woning 
Rectificatie kennisgeving anterieure overeenkomst “Herontwikkeling Oranjepark”
Rectificatie op de publicatie van 29 januari 2020. De Anna van Saksenlaan is aangepast naar De Prinsenhof.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo maken ingevolge artikel 6.24, lid 3 Wet ruimtelijke ordening (Wro) en artikel 6.2, lid 12 Besluit ruimtelijke ordening bekend, dat zij op 19 december 2019 de overeenkomst “Anterieure overeenkomst herontwikkeling Oranjepark”, zijnde een overeenkomst over grondexploitatie als bedoeld in de Wro, zijn aangegaan met exploitant.

De overeenkomst heeft betrekking op een opnieuw te ontwikkelen gebied, gelegen aan de Julianalaan en Oranjepark en omsloten door Wilhelminalaan, Prinsesselaan, Sparrenlaan, Dennenlaan, Constantijnlaan en tot De Prinsenhof. De ontwikkeling maakt onderdeel uit van het Masterplan Dillenburg, Rehoboth en Oranjepark.

De zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt vanaf 29 januari 2020 tot en met 11 maart 2020 gedurende een periode van 6 weken voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Raadhuisplein 2 in Ermelo.

Tegen de gesloten anterieure overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend.

Verordeningen en reglementen

Leidraad invordering 2020 Op 4 februari 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders de beleidsregel Leidraad invordering 2020 vastgesteld. De beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2020 en is te raadplegen via www.overheid.nl en www.ermelo.nl/verordeningen.