Omgevingsvisie Horst biedt ruimte voor herontwikkeling op park de Veluwe

Het college van burgemeester en wethouders heeft, onder bepaalde voorwaarden, principemedewerking verleend aan het verzoek van Bungalowpark de Veluwe te mogen omvormen naar een woonbestemming. Dit besluit nam zij op basis van de Omgevingsvisie recreatiecluster Horst. Bungalowpark De Veluwe is het zesde park dat een principebesluit heeft mogen ontvangen.

Het park voldoet aan de voorwaarden

De Omgevingsvisie voor cluster Horst biedt ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Zo kunnen parken kiezen om van recreatie naar wonen te gaan. Wel moeten parken dan voldoen aan een aantal kaders en voorwaarden en een parkplan opstellen. Belangrijke thema’s in zo’n parkplan zijn brandveiligheid, een goed toekomstig woonmilieu, behoud van groen en verduurzaming. Verder moet het park ook voldoen aan een financiële verevening.

Deze is gebaseerd op de uit te voeren infrastructurele aanpassingen in het gebied plus maatregelen voor het versterken van natuur en duurzaamheid. Het parkplan van Bungalowpark de Veluwe is door de gemeente op de kaders en randvoorwaarden getoetst. De uitkomst is dat het bungalowpark aan de slag kan met het omvormen van de bungalows naar woningen. De volgende stap in het proces is het uitvoeren van onderzoeken waarna het bestemmingsplan kan worden opgesteld. 

Samen verder
Op basis van de Omgevingsvisie recreatiecluster Horst wordt voor 14 recreatieparken deze transformatie mogelijk gemaakt. De gemeente trekt in het transformatieproces van recreatiecluster Horst samen met de parken op. Belangrijk hierin is de faciliterende rol van de gemeente: we kijken en denken actief mee met de omvorming naar wonen maar zijn geen initiatiefnemer.

Vitale Vakantieparken
Sinds 2017 is de gemeente Ermelo samen met betrokkenen bezig met het ontwikkelen van een gebiedsvisie voor recreatiecluster Horst. Vorig jaar is deze visie door de raad vastgesteld. Nu kunnen parken kiezen uit drie toekomstperspectieven: het behouden van recreatie, het omvormen naar een ‘woonpark’ of het herstructureren naar nieuwe functies. Veel parken zijn op dit moment bezig met individuele parkplannen die we vervolgens aan de Omgevingsvisie gaan toetsen. Het cluster maakt deel uit van het programma Vitale Vakantieparken. Met dit programma versterkt de gemeente de verblijfsrecreatie in Ermelo.