CDA stemt tegen meerjarenbegroting

Door Harry Schipper - De Ermelose CDA-fractie zal - als enige raadsfractie - tegen de Programmabegroting 2020- 2023 stemmen. Fractievoorzitter Sarath Hamstra kondigde dit deze week alvast aan tijdens de behandeling ervan. 

“We leven op te grote voet, maar maken geen echte keuzes”, aldus de CDA-voorman. “Er wordt gekozen voor een nieuw zwembad én een verbouwing van het gemeentehuis. Bij elkaar is dit meer dan 35 miljoen.

Al onze ambities samen zijn meer dan 100 miljoen. Onze spaarpot is niet vol genoeg en dus wordt er gekozen voor belastingverhoging. Met pijn in het hart zal onze partij daarom tegen deze programmabegroting stemmen”
 
Hamstra hekelde de gevolgde werkwijze van het huidige gemeentebestuur, dat ‘op dit moment meer geld uitgeeft dan er binnenkomt’: “Wanneer u thuis u administratie doet en ziet dat u meer geld uit geeft, dan dat er binnenkomt, dan kunt u misschien u spaargeld gebruiken. Dit gaat misschien even goed, maar na een tijdje zal deze leeg zijn. Voordat uw spaarpot leeg is, zult u moeten kijken of u minder geld kunt uitgeven, of meer geld kunt gaan verdienen”.
 
Het CDA, dat decennialang als grootste partij in Ermelo de dienst uitmaakte, werd bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen tot de oppositiebankjes veroordeeld. De partij stemde afgelopen zomer uit onvrede over de aangekondigde forse belastingverhoging voor de Ermelose huishoudens ook al tegen de Kadernota. En ook tegen de verbouwing van De Dialoog en zwembad Calluna.
 
Als mogelijkheid om de meerjarenbegroting de komende jaren wel weer sluitend te krijgen, wijst Hamstra nu op de gemeentelijke overheadkosten die ‘zoveel hoger’ is dan die van vergelijkbare gemeenten. “Durven wijk kritisch te kijken naar de kosten van ons openbaar bestuur, zeker als uit de Kerntakendiscussie komt dat we bepaalde taken niet meer zullen doen?”, zo vroeg hij zich af.  In Ermelo is de overhead berekend op 12, 5 miljoen euro, wat neerkomt op 467 euro per inwoner en daarmee de hoogste uitgavenpost in de jaarlijkse begroting.
 
Hamstra wees ook op de hoge bedragen die omgaan in het sociaal domein, maar waarschuwde tegelijk ‘om niet zomaar te snijden in de zorg van en voor mensen’. Ook jeugdzorg wees hij aan als kostenpost. Hiervoor wil de CDA-er een vaste themacommissie in het leven roepen om er meer grip op te krijgen ‘en wellicht toch tot een besparing te komen’.
 
De andere raadsfracties gaan voor de meerjarenbegroting stemmen, maar komen nog wel met moties en amendementen. Zo heeft Burger Belangen Ermelo bedenkingen bij de zogeheten pijplijnonderwerpen, dus wensen van de gemeenteraad, waar voorgaande jaren nog geen prijskaartje was gehangen, maar in deze nieuwe begroting wel. En wil de SGP dat de bezuinigingen bij sociale zaken eerder worden opgepakt dan 2022. Diezelfde SGP had ook grote moeite met de subsidieplafonds die B en W voor 2020 hebben voorgesteld. De VVD wil niet dat er ‘grote dingen’ worden uitgesteld, maar ‘verantwoordelijkheid pakken’.
 
Wethouder De Haan denkt dat er de komende jaren wel gesneden kan worden in het ‘sociaal domein’. Daarin gaat nu jaarlijks zo’n 42 miljoen euro om. “Maar dat betekent wel dat we er misschien eerst geld in moeten investeren”, aldus De Haan, die daarbij een bedrag van zes miljoen noemde. Ook de jeugdzorg kan volgens hem goedkoper, door ‘die zorg effectiever en efficiënter in te richten’.