Meerjarenbegroting 2024 - 2027 gemeente Ermelo

College van B&W van Ermelo wil met begroting goede voorzieningen en dienstverlening en beperkte lastendrukstijging.

Met de nieuwe Meerjarenbegroting 2024 - 2027 streeft het college van B&W naar een solide financiële huishouding om goede voorzieningen en een passende dienstverlening te blijven bieden

De basis voor de meerjarenbegroting zijn het huidige Hybrideakkoord 2022-2026 en het Collegeprogramma 2022-2026. In de Kadernota 2024, eerder dit jaar, zijn door de raad keuzes gemaakt en bezuinigingsrichtingen geformuleerd.

Een aantal belangrijke onderwerpen en beleidsvoornemens die in de begroting naar voren komen zijn:

Samen Werken voor Ermelo

Het college wil samenwerken met de gemeenten Harderwijk en Zeewolde, bijvoorbeeld via de Gebiedsagenda. Met de buurgemeenten Harderwijk en Zeewolde wordt het Klant Expertise Centrum (KEC) ontwikkeld om de dagelijkse dienstverlening aan inwoners te verbeteren. Er komt een veiligheidsplan met aandacht voor aanpak van ondermijning en de combinatie zorg en veiligheid.

Samen Leven in Ermelo
De komende jaren wordt er ingezet op kansrijk opgroeien, samenredzaamheid, bestaanszekerheid, perspectief op (on)betaald werk en zelfstandig thuis kunnen leven. Dit is uitgewerkt in de Nota Sociaal Domein. In 2024 komt er een onderwijsvisie en wordt gestart met de nieuwbouw van het kindcentrum voor De Klokbeker en Augustinusschool. Het college wil de sociale basis en sociale netwerken rond school, sport en buurtverenigingen versterken. Het minimabeleid wordt geëvalueerd. Er komt ruimte voor bewonersinitiatieven. Met cultuurpartners gaat de gemeente aan de slag met het cultuurbeleid. Het nieuwe sportcentrum Zanderij wordt in 2024 in gebruik genomen.

Samen Wonen in Ermelo
Het college wil tot en met 2030 1.508 woningen realiseren gerealiseerd hebben. Met de jaarlijkse Ermelose Woondag worden wensen en behoeften in kaart gebracht. Er komt een woonzorgvisie. Volgend jaar start de gemeente met het uitvoeringsprogramma mobiliteit. Met ProRail en gemeente Nijkerk wordt gekeken naar de verbetering van spoorwegovergangen. In een nieuwe visie- en uitvoeringsagenda duurzaamheid en klimaatadaptatie is aandacht voor de Wijk van de Toekomst, de ontwikkeling van het windpark Horst en Telgt en een circulair afvalbeleid. Er wordt ingezet op een goed beheer van openbaar groen, bossen, heiden en de begraafplaatsen. De voormalige stortplaats aan de Zanderij krijgt een andere inrichting.

Samen Ondernemen in Ermelo
Ruimte voor bedrijven en ondernemers wordt gecreëerd door bijvoorbeeld de aanleg van een nieuw duurzaam bedrijventerrein langs de A28. De mogelijkheden hiervoor zullen verder worden onderzocht en ontwikkeld. Toerisme en recreatie blijven belangrijke pijlers. Het college komt met een nieuwe visie op recreatie en toerisme.

Er zijn zorgen over de geraamde inkomsten in de jaren 2026 en 2027 in de meerjarenbegroting. De uitgaven en inkomsten zijn vanaf 2026 nog niet in evenwicht. Het financiële rijksbeleid vanaf die jaren heeft negatieve gevolgen voor de gemeente maar is ook (nog) niet volledig helder. Vanuit het college worden gesprekken gevoerd met het Ministerie van Financiën. Het college heeft daarom nog geen verdere bezuinigingen in de begroting ingepland. Voor de jaren 2026 en 2027 is eerst duidelijkheid nodig van de landelijke overheid.

Lastendruk 2024
Verder worden de OZB tarieven, Toeristen – en Forensenbelasting en Afvalstoffenheffing verhoogd met uitsluitend de zogenaamde inflatiecijfers. De tarieven voor rioolbelasting blijven hetzelfde.

Voor de OZB geldt dat de WOZ-waardestijging wordt gecompenseerd met lagere tarieven. Ook wordt ten aanzien van de OZB woningen eenmalig in 2024 € 130.000,00 teruggegeven aan de burger.

Het college legt de meerjarenbegroting ter vaststelling voor aan de raad
“Wij zetten in op realistisch begroten”, aldus wethouder Hugo Weidema. “We leven in onzekere tijden en dit is van invloed op de financiële positie van Ermelo. Maar wij blijven streven naar een beter financieel perspectief.” Na het definitieve raadsbesluit wordt de meerjarenbegroting ter goedkeuring ingediend bij de provincie.