Officiële bekendmakingen gemeente Ermelo week 22

Hierbij de officiële bekendmakingen van de gemeente Ermelo en de aangevraagde en verleende vergunningen.

Bouwen en Omgeving

Aanvraag omgevingsvergunning
 • Rodeschuurderwegje ongenummerd (nabij nummer 37): voor het aanleggen van twee in- of uitritten
 • Dokter Holtropstraat 77: voor het wijzigen van het gebruik
 • Horster-Engweg 9: voor het bouwen van een schuur
 • Zeeweg 42: voor het restaureren van een boerderij
 • Koningin Emmalaan 5: voor het uitbreiden van de woning
 • Struikakkers 16: voor het bouwen van een bijgebouw
 • Julianalaan 87: voor het veranderen van een bestaande in- of uitrit en het kappen van een eik 
 • Cronjéstraat 42: voor het verhogen van de nok van de woning
 • Jacobslaan 30: voor het bouwen van een woning
 • Ds. Medenbachweg 12: voor het uitbouwen van de woning
Rectificatie aanvraag omgevingsvergunning
 • Julianalaan 27: voor het kappen van een eik en 3 sparren In het Ermelo’s Weekblad van 26 mei 2021 stond dat het om een eik ging.
Voor meer informatie over de aanvragen kunt u terecht bij de afdeling Publiekszaken, via (0341) 56 73 21. Of vul een verzoek in om een bouwtekening of bouwplan in te zien via www.ermelo.nl/inzage.

Verleende omgevingsvergunning
 • 25 mei 2021 Riebroekersteeg 5: voor het bouwen van een opslagloods
 • 26 mei 2021 Nassaulaan 1: voor het kappen van een grove den
 • 25 mei 2021 Jasmijnweg 68: voor het vervangen van een erfafscheiding
 • 25 mei 2021 Tolweg 43: voor het vergroten van het bedrijfspand
 • 26 mei 2021 Telgterweg 287-289: voor het verbouwen van de woning en het wijzigen van het gebruik. Er is ten aanzien van dit perceel tevens een besluit hogere grenswaarde genomen.
 • 28 mei 2021 Berkenlaan 3: voor het bouwen van een carport
Geweigerde omgevingsvergunning
 • 25 mei 2021 Eendenparkweg 57: voor het wijzigen van de bestemming recreatie naar wonen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit (data hierboven genoemd) een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Ermelo, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.

Intrekken aanvraag op verzoek aanvrager
 • 27 mei 2021 Wielewaal 141: voor het plaatsen van een dakkapel
Melding sloop/asbest
 • 17 mei 2021 Aannemersbedrijf Van Wijhe B.V., Wikkelaan 42: voor het verwijderen van asbest uit een woning 
 • 3 mei 2021 Alexanderlaan 2: voor het verwijderen van asbest en het slopen van de woning
Besluit hogere grenswaarde voor een nieuwe woning
 • Er is door het college van burgemeester en wethouders van Ermelo een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting ten behoeve van de bouw van één woning op het perceel aan de Telgterweg 287-289

Verkeer en vervoer

Toekennen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
 • 27 mei 2021: voor het toekennen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken nabij Wegwijzer 58
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na dagtekening van het besluit (datum hierboven genoemd) een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel
griffierecht verschuldigd.

Overig

Jaarstukken 2020
Het college van burgemeester en wethouders heeft de Jaarstukken 2020 opgesteld en inmiddels aangeboden aan de raad. De Jaarstukken 2020 zijn bestemd voor de raad en worden ook als zodanig door de raad vastgesteld. U kunt deze Jaarstukken 2020 vanaf 7 juni inzien. De Jaarstukken 2020 worden dan gepubliceerd op www.ermelo.nl/fi nancien. De agendacommissie bepaalt wanneer de raad de jaarstukken zal bespreken en vaststellen. Naar verwachting zal de behandeling plaatsvinden door de raad tijdens de beeldvormende, oordeelsvormende
en besluitvormende tafels op respectievelijk 9 juni, 23 juni en 7 juli 2021.

Kadernota 2022
Het college van burgemeester en wethouders heeft de Kadernota 2022 Ermelo vervaardigd en aangeboden aan de raad. De Kadernota 2022 dient ter voorbereiding van de Meerjarenbegroting 2022-2025, die naar verwachting eind september 2021 aan de raad zal worden aangeboden. Deze Kadernota 2022 Ermelo schetst de meest actuele fi nanciële positie van de gemeente Ermelo, het nieuwe beleid in
2022 en het fi nanciële meerjarige perspectief 2022-2025. Ten slotte zijn de fi nancieel-technische uitgangspunten en de belastingparagraaf voor 2022 verwoord.

De raad van de gemeente Ermelo dient deze Kadernota 2022 Ermelo vast te stellen en kan daarbij haar kaders en wensen meegeven aan het college.

U kunt deze Kadernota 2022 Ermelo vanaf 7 juni inzien. De Kadernota 2022 Ermelo wordt dan ook gepubliceerd op www.ermelo.nl/financiën.