Officiële bekendmakingen gemeente Ermelo week 23

Hierbij de officiële bekendmakingen van de gemeente Ermelo en de aangevraagde en verleende vergunningen.

Bouwen en omgeving

Aanvraag omgevingsvergunning
 • Sophialaan 36: voor het uitbreiden van de woning
 • Steynlaan 43: voor het uitbreiden van de woning
 • Oude Nijkerkerweg 4: voor het uitbreiden van de Westerkerk
 • Enckerkamp 39: voor het kappen van een eik; Kloenenkamp 2, 12: voor het kappen van een beuk en een eik; Slangenkamp 51: voor het kappen van een esdoorn; Zusterkamp 2: voor het kappen van een acacia (terrein ’s Heeren Loo Zorggroep n.a.v. een uitgevoerde boomveiligheidscontrole
Voor meer informatie over de aanvragen kunt u terecht bij de afdeling Publiekszaken, via (0341) 56 73 21. Of vul een verzoek in om een bouwtekening of bouwplan in te zien via www.ermelo.nl/inzage.

Verleende omgevingsvergunning
 • 31 mei 2021 Eendenparkweg ongenummerd (nabij nummer 27): voor het aanleggen van 3 in- of uitritten
 • 2 juni 2021 Rodeschuurderwegje ongenummerd (nabij nummer 37): voor het aanleggen van 3 in- of uitritten (CPO In Vogelvlucht)
Verlenging beslistermijn met 6 weken (verdaging omgevingsvergunning)
 • 1 juni 2021 Julianalaan 123-4: voor het wijzigen van de bestemming naar wonen
Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning
 • 3 juni 2021 De Enk 4: voor het realiseren van een aanbouw
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit (data hierboven genoemd) een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Ermelo, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.

Intrekken aanvraag op verzoek aanvrager
 • 1 juni 2021 Hamburgerweg 31: voor het plaatsen van een veranda
 • 3 juni 2021 Ds. Medenbachweg 12: voor het uitbouwen van de woning
Melding sloop/asbest
 • 17 mei 2021 Kostersland 12: voor het verwijderen van asbest uit een hobbyruimte
 • 25 mei 2021 Brouwer B.V., Veldweg 42: voor het verwijderen van asbest uit woning 
 • 25 mei 2021 Brouwer B.V., Kievitstraat 27: voor het verwijderen van asbest uit woning
Besluit lozen buiten inrichtingen
 • 5 Mei 2021 Remon Aardwarmte B.V., Zandkampweg 17: melding voor realisatie van een gesloten aardwarmtesysteem  
 • 7 mei 2021 E. van Veldhuizen, Parelhoenhof 8: melding voor tijdelijke grondwateronttrekking en -lozing d.m.v. bronbemaling
Terinzagelegging ontwerp-beeldkwaliteitsplan Zorgpark Veldwijk,
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het ontwerp-beeldkwaliteitsplan Zorgpark Veldwijk met ingang van 10 juni tot en met 22 juli voor eenieder ter inzage ligt in het gemeentehuis. U kunt het stuk ook digitaal raadplegen via www.ermelo.nl/bekendmakingen. Het is ook mogelijk hiervoor een afspraak met de afdeling Publiekszaken te maken via www.ermelo.nl/afspraak of via (0341) 56 73 21.

GGz Centraal is voornemens het Zorgpark van Veldwijk te ontwikkelen en ter plaatse een clustering van zorgfuncties te realiseren. Deze ambitie is reeds vastgelegd in het Masterplan Veldwijk en Beeldregieplan welke op 11 december 2019 door de gemeenteraad van Ermelo zijn vastgesteld. Het beeldkwaliteitsplan is een verdere uitwerking van het Beeldregieplan, toegespitst op het deelgebied Zorgpark. In het beeldkwaliteitsplan zijn richtlijnen opgenomen voor de uitwerking van de nieuwbouw en de openbare ruimte in het Zorgpark. Na vaststelling vormt het beeldkwaliteitsplan het toetsingskader voor de welstandscommissie.

Gedurende bovenvermelde termijn kan eenieder bij de gemeenteraad, Postbus 500, 3850 AM Ermelo, schriftelijk of mondeling een zienswijze op het ontwerp-beeldkwaliteitsplan kenbaar maken. Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u contact opnemen via het bovenstaand vermelde algemene telefoonnummer en vragen naar dhr. J.F. Steenhuis. U kunt ook met DigiD een zienswijze indienen via www.ermelo.nl/zienswijze.

De gemeenteraad zal een besluit nemen over vaststelling van het beeldkwaliteitsplan. Ingediende zienswijzen zullen bij de besluitvorming worden betrokken. Na vaststelling vormt het beeldkwaliteitsplan een aanvulling op de Nota Omgevingskwaliteit van de gemeente Ermelo.

Bestemmingsplan Oude Nijkerkerweg 129 - 135
Vooraankondiging bestemmingsplan Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat zij het voornemen heeft om het volgende bestemmingsplan voor te bereiden.

Bestemmingsplan Oude Nijkerkerweg 129 - 135
Voor de bungalowparken Bos en Weide en De Boskant heeft de eigenaar het plan een kwaliteitsimpuls te realiseren en de recreatiewoningen van beide parken te verhuren als reguliere woningen. Vier woningen worden gesloopt. Na sloop van totaal uit 57 woningen (54 recreatiewoningen en 3 beheerderswoningen).

Er liggen nu nog geen stukken over dit bestemmingsplan ter inzage. Wij vragen op dit moment geen advies aan onafhankelijke instanties. U kunt nu nog geen zienswijzen indienen.

Medio juni 2021 zullen wij, op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening, het concept-raadsbesluit met het ontwerpbestemmingsplan, en de daarbij behorende stukken, voor een ieder ter inzage leggen. Wij zullen dit van tevoren op de voorgeschreven wijze bekend maken.

Bestemmingsplan Het Trefpunt West
Vanaf 10 december 2020 tot en met 20 januari 2021 heeft het ontwerpbestemmingsplan 'Het Trefpunt West' ter inzage gelegen. Het ontwerpbestemmingsplan biedt een juridisch planologisch kader voor het realiseren van 7 twee-onder-één kapwoningen op de braakliggende percelen aan de westzijde van het Trefpunt. Wij hebben hierop meerdere zienswijzen ontvangen.

Naar aanleiding van deze zienswijzen is overleg gevoerd en zijn twee varianten bedacht, waarbij in ieder geval de 2 twee-onder-éénkapwoningen aan de Prins Hendriklaan uit het bestemmingsplan worden gehaald en conform huidig bestemmingsplan worden gerealiseerd (2 vrijstaande woningen).

De twee varianten voor de twee-onder-éénkapwoningen aan de Maximalaan/Amaliahof bestaan uit:
 • 4 twee-onder-éénkapwoningen in plaats van 5 of;
 • 3 twee-onder-éénkapwoningen en 1 vrijstaande woning.
Van de varianten worden schetsen gemaakt die wij graag aan u presenteren om uw reactie hierop te ontvangen. Wij organiseren hiervoor op 8 juli 2021 om 19:30 uur een digitale informatiebijeenkomst. Naar aanleiding van deze bijeenkomst wordt een defi nitieve keuze gemaakt. Aanmelden voor de bijeenkomst kan door een email te sturen aan mevrouw S. Veneman via s.veneman@ermelo.nl of telefonisch via (0341) 56 71 34.

Overig

Aanwijzingsbesluit toezichthouder 
De burgemeester van Ermelo en het college van burgemeester en wethouders maken bekend dat ze bij besluit van 27 mei 2021 mevrouw mr. M. Huisman, handhavingsjurist bij de gemeente Ermelo, per direct aanwijzen als toezichthouder op grond van artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 5:10 eerste en derde lid en 5:13 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 6.2 eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Ermelo en artikel 4.2 van de Wet Basisregistratie Personen. Dit besluit treedt in werking de dag na deze publicatie.