Officiële bekendmakingen gemeente Ermelo week 44

Hierbij de officiële bekendmakingen van de gemeente Ermelo en de aangevraagde en verleende vergunningen.

Algemene bekendmakingen

Drank en Horeca
 • Melding wijziging leidinggevende m.b.t. de bestaande drank- en horecavergunning van horecabedrijf Stichting Dennenheul Beheer gevestigd aan Paul Krugerweg 45
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit (data hierboven genoemd) een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treff en. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.

Aanwijzingsbesluit
 • De burgemeester van Ermelo en het college van burgemeester en wethouders maken bekend dat ze bij besluit van 1 juli 2020 de heer W.C. Miljoen per direct aanwijzen als toezichthouder op grond  van artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 5:10 eerste en derde lid en 5:13 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 6.2 eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Ermelo en artikel 4.2 van de Wet Basisregistratie Personen.

Bouwen en Omgeving

Aanvraag omgevingsvergunning
 • Lange Haeg 56 voor het uitbouwen van een schuur
 • Oude Telgterweg 245 voor het bouwen van een woning
 • Oude Nijkerkerweg/Prof. Lindeboomlaan e.o. voor vervangen beschoeiingen, steigers en vlonders van de vijvers en  het realiseren parkeerplaatsen nabij vijver Prof. Lindeboomlaan
 • Hamburgerweg 189 – 191 – 193 voor het bouwen van bergingen bij dakpannenfabriek
 • Zeeweg 158 voor het plaatsen van een tijdelijke kantoorunit
 • Raadhuisplein 4 voor het slopen van zalenaccomodatie De Dialoog
 • Smutslaan 107 voor het plaatsen van een dakkapel op voordakvlak
Voor meer informatie over de aanvragen kunt u terecht bij de afdeling Publiekszaken. Bel hiervoor naar (0341) 56 73 21. Of vul een verzoek in om een bouwtekening of bouwplan in te zien via www.ermelo.nl/inzage.

Verleende omgevingsvergunning
 • 20 oktober 2020 Bovistlaan 6 voor het kappen van een beuk
 • 19 oktober 2020 Flammulalaan 2 voor het realiseren van een Bed & Breakfast en het toekennen van huisnummer Flammulalaan 2 A
 • 21 oktober 2020 Oude Telgterweg 177 voor het verbouwen en uitbreiden van een vleesverwerkend bedrijf (milieuneutraal wijzigen)
Toekennen huisnummer
 • 20 oktober 2020 toekennen huisnummer Julianalaan 29 t/m 39
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit (data hierboven genoemd) een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Ermelo, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treff en. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.

Melding sloop/asbest
 • Op 12-10-2020: 's-Heeren Loo, Groene Allee 14-18 voor het verwijderen van asbesten en het slopen van een woongroep gebouw Loofhout;
 • Op 15-10-2020: Garderenseweg 285 voor het gedeeltelijk slopen van een woning en bijgebouw;
 • Op 16-10-2020: IJsbaanweg 18 voor het verwijderen van asbest uit woningen.
Bestemmingsplan Watervalweg 121 Ontwerp bestemmingsplan ter inzage
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat met ingang van 29 oktober 2020 tot en met 9 december 2020 het ontwerp bestemmingsplan Watervalweg 121 en de daarbij behorende stukken, voor een ieder ter inzage. U kunt deze stukken digitaal raadplegen via www.ermelo.nl/bestemmingsplan.

Het ontwerp bestemmingsplan Watervalweg 121, met identifi catienummer NL. IMRO.0233.BPwatervalwg121-0301, is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (RO-Online).

Lukt dit niet of heeft u nog vragen neem dan contact op met afdeling Publiekszaken via telefoonnummer 0341 56 73 21 of via onze website www.ermelo.nl.

Het bestemmingsplan biedt een juridisch planologisch kader voor het realisatie van twee woningen in de vorm van een twee onder een kap in het kader van functieverandering. Gedurende bovenvermelde termijn kan een ieder bij de gemeenteraad, postbus 500, 3850 AM Ermelo, schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen tegen het ontwerp bestemmingsplan. Voor het mondeling indienen van reactie neemt u contact op met de afdeling Publiekszaken.

Bestemmingsplan Het Trefpunt West Vooraankondiging Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat zij het voornemen heeft om het volgende bestemmingsplan voor te bereiden.

Het bestemmingsplan Het Trefpunt West maakt het mogelijk om maximaal 7 twee-onder-een-kapwoning te bouwen op een nog braakliggend terrein aan de westzijde van de wijk het Trefpunt. In het vigerende bestemmingsplan zijn zes vrijstaande woningen toegestaan. Echter worden 7 twee-onder-éénkapwoningen meer passend geacht.

Er liggen nu nog geen stukken over dit bestemmingsplan ter inzage. U kunt daarom nu nog geen zienswijze indienen.

In het vierde kwartaal van 2020 leggen wij, op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening, het ontwerpbestemmingsplan en de daarbij behorende relevante stukken een ieder ter inzage voor. Wij zullen dit van tevoren op de voorgeschreven wijze bekend maken.