Visie voor de Harten van Horst en Telgt

Het college van burgemeester en wethouders gaat in samenwerking met de buurtvereniging een ruimtelijke en functionele visie voor de Harten van Horst en Telgt opstellen. Hiermee wordt een verdiepingsslag gemaakt op het buurtplan Horst en Telgt welke in 2015 samen met de buurt is opgesteld.

In het buurtplan zijn de Harten van Horst en Telgt omschreven als de plek om elkaar te ontmoeten en om te verblijven. Sinds de vaststelling van het buurtplan voor Horst en Telgt in 2015 zijn er diverse initiatieven aan de gemeente voorgelegd die ontwikkeld worden in of nabij de harten van Horst en Telgt.

Naast deze concrete ontwikkelingen in de harten spelen er ook ontwikkelingen op het gebied van recreatie, duurzaamheid, natuur en landschap. Dit stopt niet bij de grenzen van het buurtplan. Denk bijvoorbeeld aan ontwikkelingen zoals het recreatiecluster Horst, strand Horst en Veldwijk. Ontwikkelingen in de directe omgeving van Horst en Telgt die een relatie met het gebied hebben.
 
Het doel van de ruimtelijke en functionele visie voor de Harten van Horst en Telgt is om de lijn die is ingezet in het buurtplan verder uit te werken. De visie op de Harten zal heldere kaders geven waaraan ontwikkelingen in de Harten aan getoetst kunnen worden. Het maakt het mogelijk voor initiatiefnemers om met voorstellen tot invulling van de Harten te komen, terwijl de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit en de sociale cohesie van het gebied bewaard en waar mogelijk verbeterd wordt.
 
Het college vindt het belangrijk om de visie samen met de buurt tot stand te laten komen. Om die reden is de buurtvereniging, als vertegenwoordiger van de buurt, nauw betrokken bij de het opstellen van de visie en zal ook onderdeel uitmaken van het projectteam . Daarnaast worden de inwoners van Horst en Telgt uitgenodigd om deel te nemen aan bijeenkomsten die dit najaar georganiseerd worden rondom deze visie. Meer informatie hierover volgt te zijner tijd via de buurtvereniging en de gemeentelijke communicatiekanalen.